Pesquisa avançada Pesquisa avançada
21

Mikołaj Kochanowski (1916-1987), RELIEF NA OSI, 1974

star_border
Notificações durante o leilão ao vivo
notifications_off Alerta: Não
textsms SMS: Nenhum
add A sua nota 
Descrição do item
Estimativas: 2 124 - 3 186 EUR
O item tem um preço mínimo
Taxas adicionais: +5% / 3% Droit de suite
akryl, kolaż/płótno, 66 x 57 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: '"RELIEF NA OSI" | MIKOŁAJ
KOCHANOWSKI | 1974 | 66 X 57'
na odwrocie nalepka z opisem dzieła

Przemiany w twórczości Mikołaja Kochanowskiego można prześledzić na podstawie jego indywidualnych wystaw, które każdorazowo służyły artyście za podsumowanie poszukiwań formalnych i zaakcentowanie nowych rozwiązań. W 1960 roku Piotr Skrzynecki pisał: „U plastyków na Łobzowskiej możecie oglądać wystawę zbiorową prac Mikołaja Kochanowskiego. Od dawnych nastrojowych realistycznych pejzaży do ostatnich nastrojowych kompozycji abstrakcyjnych. Bardzo to zabawne oglądać stopniowe odrywanie się malarza od ścisłej zależności wynikłej z pejzażu, martwej natury do swobodnych abstrakcyjnych układów kompozycyjnych, jakby stopniowo wyprowadzanych z oglądanej rzeczywistości. [...] Kochanowski jest naprawdę zdumiewającym, świetnym kolorystą. [...] Umiejętnie i dyskretnie stosuje artysta przeróżne przecierki, umie zgasić i zapalić kolor; a jeżeli wprowadza w powierzchnię tych płócien fakturę - służy ona wyłącznie plamie barwnej, nigdy nie działa samodzielnie” (P. Skrzynecki, Wystawa Kochanowskiego, „Echo Krakowa” 1960, nr 254). Publicysta „Sztandaru Młodych” scharakteryzował kolejną przełomową wystawę Kochanowskiego, zorganizowaną w 1967 roku: „Oto w Krzysztoforach, po Jaremiance, wystawia swoje prace Mikołaj Kochanowski. [...] to, co [artysta] powiesił w piwnicach przy ulicy Szczepańskiej - to rezultat pracy w ostatnim roku. Dotąd w jego malarstwie dominował koloryzm, obecna jednak wystawa wskazuje na ewolucję nieco zaskakującą, ale i ambitną. Otóż na obraz wędrują gwoździe, skrawki blachy, metalowe opiłki, kolor pozostaje oczywiście, ale na drugim planie, jako tło. [...] owe przedmioty umieszczane w obrazie zawsze mają kształt geometryczny, konstrukcja układów jest świadoma, logiczna, dążąca do wywołania u widza emocji” (R.J. Pyrczak, Spotkania, „Sztandar Młodych” 1967, nr 57). Natomiast recenzent „Gazety Krakowskiej” zauważył, że wspomniana wystawa „to przede wszystkim zwrot w kierunku zastąpienia iluzyjności materii kolorystycznej ZNAKIEM - PRZEDMIOTEM wybranym wprost z natury czyli działającym konkretnie” (L. Walicki, Kochanowski w Krzysztoforach, „Gazeta Krakowska” 1967, nr 20). Prezentowany obraz należy do ostatniego okresu twórczości Kochanowskiego, okresu dojrzałego i mocno zindywidualizowanego. Dzieła z lat 70. są w pełni abstrakcyjne, charakteryzują się maksymalną redukcją ilości elementów użytych w kompozycji oraz jej geometryzacją. Praca zatytułowana „Relief na osi” wskazuje na odrzucenie wszelkich skojarzeń ze światem przedmiotowym. Wprowadzenie reliefu przekształca obraz w samoistny obiekt. Wypukłe elementy akcentują pionową oś symetrii. Trzeba jednak zaznaczyć, że Kochanowski pozostał kolorystą i barwę umiejętnie wykorzystał w budowie kompozycji. Srebrna aplikacja umieszczona na środku obrazu, z medalionem o pofałdowanej powierzchni, to element, który wprowadza urozmaicenie i ruch. Ta organiczna forma przełamuje sztywność geometrii.
Leilão
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
12 Dezembro, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Preço inicial
1 487 EUR
O item tem um preço mínimo
Estimativas
2 124 - 3 186 EUR
Licitações ao vivo
Ir para o leilão
Inscreva-se no leilão
Adicionar limite
Efetue login para licitar

Quer licitar? Inicie sessão e subscreva o leilão.

Efetuar login
PLN
.00

Defina o seu limite para este item. No momento do leilão ao vivo, este item será licitado automaticamente em seu nome, até ao valor especificado. Limite é a oferta oculta. O seu valor não é conhecido por outros utilizadores. Os limites podem ser modificados pela ficha de ofertas

Enviar uma mensagem para a leiloeira

Tem perguntas sobre este item ou sobre licitação?

Visualizações: 5 | Preferidos: 0
Leilão

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
Segunda-feira, 12 Dezembro, 19:00 CET/Warsaw
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
20.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Termos e Condições
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antiqua et Moderna
Contacto
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
Clientes que compraram as obras deste artista também compraram
keyboard_arrow_up