32

Marta WOJNICKA (ur. 1989), W ciszy popołudnia z cyklu: Miasta niemożliwe, 2021

add A sua nota 
Descrição do item
Estimativas: 559 - 671 EUR | 2 500 - 3 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

technika własna, papier; 70 x 100 cm;
sygn. dat. i opisany na odwrocie: MARTA WOJNICKA 2021 „W ciszy popołudnia”;

Proweniencja: kolekcja prywatna Kraków

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniła w 2015 roku w Pracowni Wklęsłodruku pod opieką Henryka Ożoga oraz aneks do dyplomu w Pracowni Malarstwa Rektora Stanisława Tabisza.
Zajmuje się głównie grafiką, rysunkiem, malarstwem oraz szeroko pojętym projektowaniem graficznym.
Odbyła półroczne stypendium „Erasmus" na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji w 2015 roku. Między innymi otrzymała II nagrodę w XXXIII Premio Firenze - Florencja 2015.

Praca “W ciszy popołudnia" jest jedną z cyklu "Miasta niemożliwe". W całym cyklu prac główną inspiracją dla artystki są pejzaże miejskie oraz emocjonalne podejście człowieka do przestrzeni. W rysunku "W ciszy popołudnia" panuje atmosfera lekkiej melancholii i tajemnicy. Budynki zdają się z jednej strony opuszczone, ale z drugiej strony same w sobie są pełne życia. Forma, linie oraz plamy kolorystyczne powodują uczucie ciągłego pulsowania, jakby skrywały jakąś zagadkę, którą odbiorca może próbować rozwikłać podążając zupełnie irracjonalnymi drogami. Kolorystyka rysunku przywodzi na myśl późne popołudnie, moment kiedy słońce zaszło, ale jeszcze nie nastała noc, można w tym odnaleźć nawiązanie do cyklu życia człowieka. Poprzez przedstawienia przestrzeni miejskiej autorka próbuje w swoich pracach, poruszyć kwestię życia w XXI wieku, nowoczesnych przestrzeni, w których tętni życie, ale człowiek jako jednostka jest wyobcowany, momentami może nawet zagubiony czy samotny.

Leilão
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
22 Junho 2021
date_range
Preço inicial
335 EUR
Estimativas
559 - 671 EUR
2 500 - 3 000 PLN
Preço de venda
429 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
358 EUR
Cobrir um lance
128%
Visualizações: 59 | Preferidos: 0
Leilão

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Data
22 Junho 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
20.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Termos e Condições
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Contacto
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13/6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
keyboard_arrow_up
add