Pesquisa avançada Pesquisa avançada
30

(TERESA z Avili, święta), (Stan LUBOMIRSKI). Opera S. Matris Teresae de Iesu Carmelitarum.

Notificações durante o leilão ao vivo
notifications_off Alerta: Não
textsms SMS: Nenhum
add A sua nota 
Descrição do item
Opera S. Matris Teresae de Iesu Carmelitarum. 

Discalceatorum et Discalceatarum Fundatricis. In duas partes distincta Studio et opera Mathiae Martinez Middelburgij Ex Hisapnico sermone in latinum conversa. Illustr. Comiti ac Domino, D. Stanislao Lubomirscio, Comiti in Visnicz etc. DD. Coloniae Agrippinae 1626. Apud Ioannem Kinckium. (20,5 x 16 cm), k. [13], s. 52, 310, karta tyt. w miedziorycie, (oraz): 
- OPERUM S. Matris Teresae de Iesu Carmelitarum Discalceatorum et Discalceatarum Fundatricis Pars Secunda. Continens I. Viam Perfectionis. II. Castellum Animae sive Septem Mansiones. III. Exclamationes, vel Meditationes animae ad Deum suum. Conceptus divini amoris, & alia quaedam subiuncti Libro Fundationum Monasteriorum. Coloniae Agrippinae 1627. Apud Ioannem Kinckium. (20,5 x 16 cm), s. [8], 331, [11], współopr., opr. perg. z epoki, z ozdobnymi tłoczeniami i metalowymi klamrami. 
(Estr. T. 31). "Dedykacja od księgarza: Stan. Lubomirscio, comiti in Visnicz. Podnosi rozgłos jego imienia. Wspomina jego zasługi przy odparciu Osmana. Chwali Zygm. III. Uratowali oni Polskę i Niemcy" (Estreicher). Obszerna księga zawiera najważniejsze działa św. Teresy, m.in.: "Księga życia" (duchowa autobiografia, opisująca pierwszy etap życia świętej - jej dzieciństwo, dorastanie, początki życia zakonnego, mistyczne doznania, próby reformy zakonnej aż do założenia klasztoru św. Józefa w Avili; głównym tematem dzieła są jednak jej duchowe przeżycia i rozwój jej relacji z Bogiem); "Twierdza wewnętrzna" (książka uważana jest za duchowy testament świętej Teresy i skarb mistyki katolickiej; jej tematem jest rozwój duchowy chrześcijanina prowadzący do jedności z Bogiem, zawiera też szeroki opis różnych łask duchowych i mistycznych); "Droga doskonałości" (celem książki było stworzenie praktycznego poradnika dotyczącego rozwoju moralnego i duchowego dla karmelitanek bosych i przełożonych, jednak problem został podjęty z szerszej perspektywy, przez co dzielo nabiera charakteu bardziej uniwersalnego). Dzieło dedykowane Stanisławowi Lubomirskiemu herbu Szreniawa bez Krzyża (1583-1649) - wojewodowi krakowskiemu, marszałkowi Trybunału Głównego Koronnego, staroście spiskiemu, sandomierskiemu, lelowskiemu itd., dworzaninowi królewskiemu, rotmistrzowi wojska powiatowego województwa krakowskiego. Obrońca Chocimia przed Turkami, uważany za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Właściciel 18 miast, 313 wsi i 163 folwarków. Święta Teresa z Avili (1515-1582) - hiszpańska mistyczka, karmelitanka, pisarka kontrreformacji i teolog życia kontemplacyjnego, święya Kościoła katolickiego i doktor Kościoła; reformatorka zakonu karmelitów, wraz ze świętym Janem od Krzyża uważana jest za założycielkę karmelitów bosych (doprowadzając tym samym do rozłamu zgromadzenia). Jej książki (w tym autobiografia), są podstawową częścią literatury hiszpańskiego renesansu, jak również mistycyzmu chrześcijańskiego i chrześcijańskiej medytacji. Stan dobry, miejscami niew. zabrązowienia i ślady korników. Na przedniej wyklejce wpis własn. z datą 1725 - książka pochodzi z księgozbioru Elilandusa Franza Antona Bayra (1688-1749), profesora na Uniwersytecie w Salzburgu, mistrz nowicjatu bawarskiego w Weihestephan, przeor i klerycki moderator w Benediktbeuern, pierwszy przełożony misji w Schwarzach, proboszcz w Ehingen. Bardzo rzadkie.
Leilão
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
gavel
Data
22 Outubro, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Sessão 1
22 Outubro, 11:00
event
Preço inicial
872 EUR
Licitações ao vivo (Sessão 1)
Licite agora
Efetue login para licitar

Quer licitar? Inicie sessão e subscreva o leilão.

Efetuar login
PLN
.00

Ofertas aceites até: 22/10 11:00 CEST/Warsaw
Licitações ao vivo: , 22/10 11:00 CEST/Warsaw

Defina o preço do item imediatamente. Faça uma oferta se quiser fazer um lance na pré-licitação. Nota: As ofertas não podem ser canceladas!

Adicionar limite
Efetue login para licitar

Quer licitar? Inicie sessão e subscreva o leilão.

Efetuar login
PLN
.00

Defina o seu limite para este item. No momento do leilão ao vivo, este item será licitado automaticamente em seu nome, até ao valor especificado. Limite é a oferta oculta. O seu valor não é conhecido por outros utilizadores. Os limites podem ser modificados pela ficha de ofertas

Enviar uma mensagem para a leiloeira

Tem perguntas sobre este item ou sobre licitação?

Visualizações: 16 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
Data
Sábado, 22 Outubro, 11:00 CEST/Warsaw
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Termos e Condições

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wójtowicz
Contacto
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up
+