20

Fundacja BIRN, S9-6

add A sua nota 
Descrição do item
Digigraphie, 42 /62 cm
Leilão
favorite NAJBARDZIEJ CIESZĄ NAS ZIELONE | Aukcja charytatywna Fundacji BIRN
gavel
Data
14 Março 2019
date_range
Preço inicial
46 EUR
Preço de venda
264 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
253 EUR
Cobrir um lance
572%
Visualizações: 6 | Preferidos: 0
Leilão

Art In House

NAJBARDZIEJ CIESZĄ NAS ZIELONE | Aukcja charytatywna Fundacji BIRN
Data
14 Março 2019
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
4.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Termos e Condições

1. Organizatorem Aukcji charytatywnej „Najbardziej cieszą nas zielone”, organizowanej dnia 14marca 2019 roku w Warszawie pod adresem ul. Rydygiera 8, na podstawie niniejszego Regulaminu („Aukcja”) jest PUBLIC FORMAT Beata Jurkschat z siedzibą w Warszawie przy ul. G. Bruna 9/17 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 514946, o numerze NIP: 8791992656 i numerze REGON 142550615 („Organizator”).

2. Aukcja ma charakter charytatywny. Dochód z Aukcji zostanie przeznaczony przez Organizatora na potrzeby realizacji celów Fundacji Badań i Rozwoju Nauki („Fundacja”), w szczególności na rozwój działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie nauk medycznych i chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych, w tym na rozbudowę Laboratorium Biodruku Tkankowego Fundacji.

3. Przedmiotem aukcji są artystyczne zdjęcia mikroskopowe, będące własnością Organizatora („Zdjęcia” lub „obiekty”). Katalog Zdjęć dostępny jest w siedzibie Organizatora, w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej https://fundacjabirn.pl/aukcja/ („Katalog”).

4. Organizator gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w Katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie licytacji uzupełniają Katalog.

5. Wszystkie wystawione do licytacji Zdjęcia posiadają cenę wywoławczą 200 (dwieście) złotych. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. Opisy w Katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji danego Zdjęcia.

6. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) („KSH”).

7. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed Aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: anna. [email protected], [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: Anna Machowicz 508 055 162 lub Marcelina Hakman 535 574 293, najpóźniej do 11.03.2019 r..

8. Do wylicytowanej ceny danego Zdjęcia doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 4% od kwoty tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny Zdjęcia stanowią łącznie kwotę nabycia przedmiotu licytacji.

9. W przypadku konieczności wysyłki wylicytowanego obiektu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, wysokość opłaty organizacyjnej może ulec zmianie, o czym Fundacja niezwłocznie poinformuje osobę, która wylicytowała dane Zdjęcie.

10. Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Organizatorowi ofertę nabycia wskazanych przez nią Zdjęć z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Organizatora. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana na adres email: [email protected], [email protected] i zawierać upoważnienie przedstawiciela Organizatora do udziału Aukcji, dane korespondencyjne osoby oraz wskazanie Zdjęć oraz ich limitu cenowego i zostać przekazana Organizatorowi najpóźniej do dnia 07 marca 2019 r. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie.

11. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Organizator zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

12. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.

13. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik licytacji w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.

14. Aukcjoner ma prawo wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn.

15. Licytacja odbywa się w języku polskim.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora oraz Fundacje, dla celów promocji działalności Fundacji oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

17. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi: a. 100 (sto) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia do 2000 (dwa tysiące) złotych włącznie; b. 200 (dwieście) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia do 5000 (pięć tysięcy) złotych włącznie; c. 500 (pięćset) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych włącznie, przy czym w przypadku przekroczenia w trakcie licytacji kwoty 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia w licytacji do 1 000 (jeden tysiąc) złotych. W zależności od przebiegu Aukcji Aukcjoner może wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

18. Zakończenie licytacji Zdjęcia następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą Zdjęcia staje się osoba oferująca najwyższą kwotę ceny za Zdjęcie.

19. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji za wylicytowany obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

20. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia licytacji. W przypadku nieotrzymania wpłaty w wyżej wymienionym terminie, Organizator ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu 

Sobre o leilão

Z początkiem marca naukowcy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jako pierwsi na świecie przeprowadzą próbę biowydrukowania w technologii 3D w pełni unaczynionego narządu. Prototyp bionicznej trzustki zostanie umieszczony w samodzielnie przez nich zbudowanym bioreaktorze i poddany kolejnym testom.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jako lider Konsorcjum Bionic realizuje projekt biodruku rusztowania bionicznej trzustki w technologii 3D, dofinansowany z NCBR w ramach programu STRATEGMED III. Założeniem projektu jest stworzenie trzustki „szytej na miarę” z komórek macierzystych pacjenta, co wyeliminuje ryzyko odrzutu. Innowacyjność bionicznej trzustki polega na zastosowaniu unikalnego składu biotuszu, zawierającego żywe komórki i wyspy trzustkowe. W laboratorium trwają intensywne prace wdrożeniowo-patentowe i ostatnie badania niezbędne do przeprowadzenia próby biowydrukowania bionicznego narządu.

Biodrukowanie 3D to przyszłość współczesnej medycyny, która może odmienić życie wielu pacjentów. Dlatego też, naukowcy pracujący nad bioniczną trzustką postanowili znacznie rozszerzyć zakres prowadzonych badań. Fundacja planuje rozpocząć kolejne projekty biodruku tkanek i całych organów. W ten sposób narodził się pomysł na zorganizowanie aukcji charytatywnej, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rozbudowę Laboratorium Biodruku Tkankowego. Fundacja planuje stworzyć nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające realizację nowych projektów związanych z biodrukiem.

Badaniami polskiego ośrodka naukowego zainteresowali się pomysłodawcy i założyciele firmy Cellink, światowego prekursora w dziedzinie biodruku 3D. Erik Gatenholm i Hector Martinez odwiedzą laboratorium Fundacji i wezmą udział w aukcji charytatywnej. Wydarzenie odbędzie się 14 marca w Warszawie. Licytację artystycznych fotografii spod mikroskopu poprowadzi Pani Anita Wolszczak - Karasiewicz, właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House. Zespół Fundacji stworzył niekonwencjonalne i nowatorskie połączenie nauki ze sztuką, za pomocą którego propaguje osiągnięcia polskich naukowców i możliwości rozwoju współczesnej medycyny.

https://fundacjabirn.pl/aukcja/

……………………………………………………………………………………………………………

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku. Organizacja zajmuje się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. W ciągu 10 lat działania, Fundacja zrealizowała wiele imponujących projektów. Począwszy od pionierskich badań nad endoskopowym przeszczepianiem wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka, udział w opracowaniu teoretycznym zabezpieczenia medycznego dla misji załogowej na Marsa, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Ogarnij cukier oraz badań pilotażowych nad ekspresją genów w cukrzycy, aż do podjęcia się wyzwania biowydrukowania w technologii 3D bionicznej trzustki.

Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły, chirurga transplantologa, autora nowej metody mini inwazyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowego przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka oraz współzałożyciela międzynarodowych platform multimedialnych do wymiany wiedzy medycznej: medtube.net i medizzy.com.Więcej informacji na: https://fundacjabirn.pl/

Social media

Facebook: www.facebook.com/fundacjabirn/

Instagram: www.instagram.com/fundacja_birn/

Linkedin: www.linkedin.com/company/fundacja-badan-i-rozwoju-nauki/Szczegółowe informacje:

Anna Machowicz

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

tel.  508 055 162

[email protected]Aukcja Charytatywna Fundacji BIRN

14 marca 2019 godz. 18:30

Sala Konferencyjna Instytutu Chemii Przemysłowej

Ul. Rydygiera 8 Warszawa

FAQ
Sobre o vendedor
Art In House
Contacto
Art In House
room
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa
phone
+48510211410
keyboard_arrow_up
add