17

Paulina Jołda, Błąd cenzury

add A sua nota 
Descrição do item
110 cm x 90 cm, technika olejno-żywiczna na płótnie, 2017
Leilão
Aukcja malarstwa SUMMER & ART
gavel
Data
19 Julho 2017
date_range
Preço inicial
212 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 54 | Preferidos: 0
Leilão

WHITE SPACE AUCTION

Aukcja malarstwa SUMMER & ART
Data
19 Julho 2017
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

A oferta apresentada 5 minutos antes do final do tempo irá prolongar a licitação do item por mais %de espera% minutos minutos

Prémio do comprador
18.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Termos e Condições

Regulamin sprzedaży, zwany w dalszej części Regulaminem, określa prawa i obowiązki uczestników aukcji, w tym kupujących i nabywców, komitentów (artystów), komisanta White Space Sp. z o. o. oraz kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego www.whitespace.auction.

Wszyscy potencjalni uczestnicy aukcji powinni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu zanim przystąpią do licytacji. Przystąpienie do licytacji, niezależnie od wybranej przez Uczestnika formy udziału w licytacji, jest równoznaczne ze zgodą na związanie się treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ma zastosowanie również do poaukcyjnej sprzedaży obiektów oferowanych na aukcji oraz do dokonywania zakupu obiektów za pośrednictwem sklepu internetowego www.whitespace.auction.


I. Postanowienia ogólne

 1. Warunki sprzedaży obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym określają: 
  1. Regulamin sprzedaży;
  2. informacje podane w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego; 
  3. dodatki do katalogu aukcyjnego lub inne materiały udostępnione na sali aukcyjnej.
 2. Definicj.Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
  • White Space Sp. z o.o. – należy przez to rozumieć spółkę z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hlonda 2a/127, o numerze NIP 951-241-52-69 działającą jako pośrednik handlowy w imieniu własnym lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem aukcji;
  • Kupującym – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w aukcji lub dokonującą zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego;
  • Nabywcy – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w aukcji, która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera, a także osoby, które dokonały zakupu w sklepie internetowym;
  • Cenie wywoławczej – należy przez to rozumieć minimalną kwotę, za którą można nabyć dany obiekt; obiekty licytowane są w górę, co oznacza, iż mogą one zostać nabyte albo za cenę równą cenie wywoławczej lub za cenę wyższą;
  • Estymacji – należy przez to rozumieć wyrażoną w walucie polskiej wartość szacunkową obiektu podaną w katalogu, która nie uwzględnia opłaty aukcyjnej ani opłat dodatkowych, mającą charakter orientacyjny, określaną przez Organizatora aukcji na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp.
  • Licytacji – należy przez to rozumieć udział w aukcji zmierzający do nabycia obiektu realizowany w zależności od wyboru uczestnika aukcji: osobiście, zdalnie przez internetową aplikację aukcyjną, przez telefon lub poprzez zlecenie z limitem;
  • Aukcjonerze – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną po stronie White Space sp. z o.o. do prowadzenia licytacji, w ramach której wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę, rozstrzyga spory powstałe w trakcie licytacji i po jej zakończeniu oraz ponownie przeprowadza licytację danego obiektu;
  • Cenie gwarancyjnej – należy przez to rozumieć najniższą kwotę, za jaką można nabyć obiekt bez konieczności uzyskiwania przez komisanta dodatkowej zgody komitenta; jej wysokość ma charakter poufny;
  • Transakcji warunkowej – należy przez to rozumieć transakcję zawieraną w przypadku, gdy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej; 
  • Opłacie aukcyjnej – należy przez to rozumieć kwotę doliczaną do kwoty wylicytowanej, składającą się na końcową cenę obiektu, której wysokość jest ustalana degresywnie do wartości wylicytowanej kwoty; 
  • Kwocie wylicytowanej – należy przez to rozumieć cenę nabycia obiektu zgłoszoną przez uczestnika aukcji, nie zawierającą opłaty aukcyjnej, ani opłat dodatkowych;
  • Opłacie dodatkowej – należy przez to rozumieć opłatę doliczaną do ceny niektórych obiektów wynikającą z tzw. droit de suite;
  • Podatku granicznym – należy przez to rozumieć wartość podatku w stawce 8% kwoty wylicytowanej doliczaną do ceny obiektów sprowadzanych z państw spoza Unii Europejskiej;
  • Obiektach katalogowych – należy przez to rozumieć obiekty oddane do sprzedaży, poddane wycenie oraz opisowi przez pracowników domu aukcyjnego; opisy katalogowe mogą jednak nie odzwierciedlać pełnego stanu zachowania obiektów, co nie jest równoznaczne z tym, że obiekt jest wolny od wad lub uszkodzeń;
  • Wystawie obiektów aukcyjnych – należy przez to rozumieć bezpłatne wystawy przedaukcyjne, umożliwiające kontakt 
  • z ekspertami organizatora aukcji;
  • Internetowej aplikacji aukcyjnej – należy przez to rozumieć program umożliwiający zdalne uczestniczenie w odbywającej się na żywo licytacji aukcyjnej w galerii, wymagający zalogowania na stronie www.onebid.pl lub www.whitespace.auction;
  • Prenumeracie katalogu – należy przez to rozumieć możliwość otrzymywania najnowszych katalogów aukcyjnych oraz artykułów 
  • i informacji przygotowywanych przez redakcję White Space sp. z o.o. dotyczących bieżących wydarzeń i trendów ze świata sztuki 
  • w Polsce i za granicą; prenumerata dostępna jest po uprzednim zapisaniu się na stronie www.whitespace.auction;
  • Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.whitespace.auction za pośrednictwem którego Kupujący może nabywać dostępne tam obiekty.


II Udział w aukcji


 1. Organizatorem aukcji jest White Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.
 3. W licytacji można wziąć udział na trzy sposoby:
  1. a. osobiście; 
  2. b. zdalnie poprzez internetową aplikację aukcyjną na stronie whitespaceauction.onebid.pl (aplikacja umożliwia branie udziału w licytacji równocześnie z licytacją dziejącą się na żywo), przez telefon, za pośrednictwem jednego z pracowników Organizatora aukcji;
  3. c. poprzez zlecenie Organizatorowi aukcji licytacji w jego imieniu przez tzw. „Zlecenie z limitem”.
 4. Licytacja osobista polega na wypełnieniu Formularza zgłoszenia do aukcji i odebraniu tabliczki z numerem. Nowi Klienci powinni, ze względu na konieczność przetwarzania ich danych osobowych, dokonać rejestracji przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem aukcji. Weryfikacja podanych przez Klienta danych odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 
 5. Licytacja zdalna poprzez aplikację aukcyjną na stronie www.onebid.pl  polega na założeniu konta i wypełnieniu formularza udziału w aukcji na stronie www.onebid.pl oraz dokonaniu przelewu na kwotę 1 PLN na konto onebid.pl w celu potwierdzenia danych osobowych. 
 6. Licytacja przez telefon odbywa się za pośrednictwem jednego z pracowników organizatora aukcji. Należy wypełnić Formularz zgłoszenia do aukcji i dostarczyć go nie później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.whitespace.auction. Należy przesłać jego skan e-mailem na adres [email protected] lub dostarczyć osobiście. Za realizację zleceń dostarczonych później Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności. W celu weryfikacji danych prosimy o przesłanie wraz z formularzem skanu dokumentu tożsamości lub jego fotokopii. Nasz pracownik skontaktuje się z Klientem pod wskazany w formularzu numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów technicznych w nawiązaniu połączenia z podanym numerem lub zbyt późne zgłoszenie udziału w aukcji. Rozmowy telefoniczne prowadzone z Klientem w trakcie licytacji przez telefon mogą być nagrywane i archiwizowane przez Organizatora aukcji. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
 7. Zlecenie z limitem. W celu zlecenia Organizatorowi aukcji licytacji w imieniu Klienta należy wypełnić Formularz zlecenia do Aukcji dostępny na stronie internetowej www.whitespace.auction i przesłać jego skan e-mailem na adres [email protected] lub dostarczyć osobiście. W celu weryfikacji danych prosimy o przesłanie wraz z formularzem skanu dokumentu tożsamości lub jego fotokopii. W formularzu należy podać kwoty limitów, do których pracownik Organizatora aukcji będzie automatycznie podbijał stawki w licytacji. Kwoty limitów nie uwzględniają opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części niniejszego regulaminu. Kwoty, które nie są zgodne z kwotami w tabeli postąpień, zostaną obniżone. Wskazanie przez Klienta limitu niższego od ceny gwarancyjnej prowadzi do zawarcia transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Zlecenia licytacji wraz z załączoną fotokopią dokumentu tożsamości powinny być dostarczone do White Space Sp. z o. o. przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
 8. Organizator aukcji może odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Licytujący mają obowiązek dokonać rejestracji przed aukcją, dostarczyć wymagane dokumenty i informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument tożsamości oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym. 
 9. Niezależnie od sposobu udziału w licytacji, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, chyba, że przed rozpoczęciem aukcji uzgodniono na piśmie, że oferent jest pełnomocnikiem osoby trzeciej akceptowanej przez White Space Sp. z. o. o.


III Przebieg aukcji

 1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga spory i wskazuje nabywcę obiektu. Może on również w każdym momencie aukcji wycofać obiekt lub ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży. 
 2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej w tabeli dostępnej poniżej oraz na stronie internetowej White Space Sp. z o.o. Aukcjoner ma prawo wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej. Oferta potencjalnego nabywcy jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
 4. Aukcjoner rozpoczyna licytację i podejmuje decyzje o wysokości kolejnych postąpień. Aukcjoner i pracownicy White Space Sp. z o. o. w celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej mogą składać oferty w imieniu komitenta, bez wskazania, że czynią to w imieniu komitenta. W przypadku braku jakichkolwiek ofert kupna danego obiektu, Aukcjoner może uznać go za niesprzedany. 
 5. Ceny na aukcji podawane są w złotych polskich i w tej walucie powinna być dokonywana płatność.
 6. Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego.
 7. Zakończenie licytacji poniżej ceny gwarancyjnej powoduje zawarcie transakcji warunkowej. Umowa sprzedaży w takim przypadku dochodzi do skutku, gdy w toku negocjacji Klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub komitent zgodzi się na sprzedaż po cenie wylicytowanej, pozostającej poniżej ceny gwarancyjnej. Zawarcie transakcji warunkowej dotyczącej określonego obiektu nie stoi na przeszkodzie przyjmowaniu przez organizatora aukcji w stosunku do tego samego obiektu ofert równych cenie gwarancyjnej. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta, Organizator aukcji informuje o tym fakcie Klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takiej sytuacji Klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej z prawem pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym razie transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.


III-a Przebieg aukcji online – wybrane zasady

 1. System DOGRYWKI
  1. Zgłoszenie oferty na 10 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki. 
  2. W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 10 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty. 
  3. Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 10 minut i oczekiwania na wyższe oferty. 
 2. Zgłoszenie wyższej ceny
  1. Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą podaną jako podpowiedź w polu cena.
  2. Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie.
  3. Wówczas licytujący przed ostateczną akceptacją oferty, może zdecydować:
   • czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu wyświetlić ją jako ofertę w licytacji?
   • czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.
 3. Do wylicytowanej kwoty Organizator aukcji dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18% ceny młotkowej.


IV Zakup obiektu za pośrednictwem sklepu internetowego www.whitespace.auction

 1. Istnieje możliwość dokonywania zakupu obiektów za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.whitespace.auction.
 2. Warunkiem dokonania zakupu obiektu za pośrednictwem sklepu internetowego jest rejestracja.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.whitespace.auction.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. White Space sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.whitespace.auction, dokonać wyboru obiektu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru obiektu.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz podanie wymaganych danych.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o potwierdzeniu złożonego zamówienia.


V Opłaty i zasady płatności

 1. W przypadku nabycia obiektu w drodze aukcji wylicytowana kwota jest powiększana o opłatę aukcyjną oraz w niektórych przypadkach oznaczonych pisemnie w katalogu aukcyjnym – również o opłatę dodatkową. Opłata aukcyjna niżej wskazanej wysokości dotyczy również sprzedaży poaukcyjnej. 
 2. Opłata aukcyjna ustalana jest według następującego schematu:
  • 20 %, gdy kwota wylicytowana jest niższa lub równa 50 000 zł
  • 18 %, gdy kwota wylicytowana jest wyższa niż 50 000 zł a niższa lub równa 100 000 zł
  • 15 %, gdy kwota wylicytowana przewyższa 100 000 zł
 3. Opłata dodatkowa wynikająca z praw twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonywanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł, wynikających z art. 19-195 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz ze zmianami wynikającymi z implementacji dyrektywy 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki doliczana jest do ceny niektórych obiektów, oznaczonych w katalogu. Opłata dodatkowa stanowi sumę niżej opisanych stawek:
  • 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz
  • 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
  • 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro oraz
  • 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
  • 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro – jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro;
 4. Przy braku odmiennych ustaleń, Nabywca jest zobowiązany uiścić należność w terminie 7 dni od daty aukcji.
 5. W przypadku dokonania zakupu obiektu za pośrednictwem sklepu internetowego, Nabywca powinien uiścić cenę obiektu przy składaniu zamówienia. 
 6. Nabywca może dokonać wyboru jednej z oferowanych metod płatności:
  1. kartą płatniczą lub kredytową w galerii stacjonarnej;
  2. przelewem na rachunek bankowy White Space Sp. z o.o, w tytule przelewu prosimy wpisać:  autora, tytuł pracy, (nr licytacyjny w katalogu aukcyjnym). Numery kont bankowych:
   • ING Bank Śląski SA w walucie PLN 87 1050 1025 1000 0090 3096 3624
   • ING Bank Śląski SA w walucie EURO 44 1050 1025 1000 0090 8008 8108
 7. Brak możliwości uzyskania stosownych pozwoleń na eksport obiektu poza granice Polski lub innych pozwoleń nie wpływa na obowiązek uiszczenia należności.
 8. Od każdego sprzedanego obiektu White Space Sp. z o.o. przekazuje 1% od ceny wylicytowanej na cele charytatywne. 
 9. Klient sam określa, którą fundację chciałby wesprzeć (spośród fundacji zaproponowanych przez Organizatora aukcji).
 10. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą przeliczane na złoty polski według kursów ustalanych przez White Space Sp. z o.o.
 11. Własność obiektu przechodzi na Nabywcę po uiszczeniu pełnej ceny nabycia. Wcześniejsze wydanie obiektu Nabywcy nie jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności ani nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pełnej ceny nabycia.
 12. W przypadku nieuiszczenia przez Nabywcę pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 7 dni od daty aukcji, White Space Sp. z o. o.  może podejmować wszelkie działania odpowiednie do okoliczności, zaś  w szczególności:
  1. a) przechować obiekt w swojej siedzibie lub w innym miejscu na koszt i ryzyko Nabywcy,
  2. b) odstąpić od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód,
  3. c) odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia,
  4. d) dokonać potrącenia należności Nabywcy względem White Space Sp. z.o.o. z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji,
  5. e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy, który będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.


VI Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Kupującego/Nabywcę White Space Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy oraz zatrzymania wszelkich korzyści w tym w postaci zaliczek tytułem kary umownej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania przedmiotu transakcji. Postanowienie to dotyczy wyłącznie towarów zamówionych drogą elektroniczną na www.whitespace.auction.


VII. Odbiór obiektów


 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym White Space sp. z o.o. całej należnej kwoty.
 2. Obiekt można odebrać osobiście w galerii stacjonarnej lub zlecić nadanie ubezpieczonej przesyłki. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem. Odbiór obiektu odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości, a w razie wydania obiektu przedstawicielowi Nabywcy również za okazaniem pisemnego upoważnienia.
 3. Obiekty zakupione poprzez stronę www.whitespace.acution posiadają opcję automatycznego zlecenia i opłacenia przesyłki. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń. Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, White Space Sp. z o.o. zaleca sporządzenie protokołu szkodowego.
 4. Potwierdzeniem zakupu jest faktura VAT marża, która wysyłana jest Klientowi elektronicznie na adres mailowy podany przy rejestracji.
 5. W przypadku nabycia obiektu w drodze aukcji Nabywca powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji. W razie uchybienia temu obowiązkowi wylicytowane obiekty zostaną przesłane do magazynu zewnętrznego na koszt i ryzyko Nabywcy. Po upływie tego terminu na Nabywcę przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty nieodebranego obiektu, w tym koszty jego ubezpieczenia. 
 6. White Space Sp. z o. o.  nieodpłatnie zapewnia podstawowe miękkie pakowane obiektu umożliwiające jego osobisty odbiór. Pakowanie dzieł sztuki do transportu przez firmy zewnętrzne oraz usługa transportu podlega dodatkowej wycenie i opłacie. Zlecenie wykonania takiej usługi firmie zewnętrznej w imieniu Nabywcy odbywa się na jego koszt i ryzyko.


VIII Wyłączenie odpowiedzialności

 1. White Space Sp. z o.o. wyłącza wszelkie gwarancje inne niż Warunki potwierdzenia autentyczności z p. X niniejszego Regulaminu w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 2. White Space sp. z o.o. jest zwolniona z odpowiedzialności z chwilą odbioru obiektu w siedzibie spółki lub z chwilą nadania tego obiektu w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. White Space Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie w sposób i na zasadach określonych w Warunkach potwierdzenia autentyczności z p. X niniejszego Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem przypadków odpowiedzialności wynikającej z oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej, całkowita odpowiedzialność White Space Sp. z o. o. jest ograniczona do wysokości ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę.
 4. White Space Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki słowne, czy oczywiste pomyłki pisarskie w informacjach podanych Klientom oraz nie odpowiada wobec licytującego za błędy wynikłe w trakcie aukcji lub popełnione na innym etapie sprzedaży obiektu.


IX Prawa autorskie

 1. White Space Sp. z o. o. nie przysługują prawa autorskie ani prawa do reprodukowania obiektu.
 2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, a sporządzonych przez White Space Sp. z o. o. stanowią własność White Space Sp. z o. o. i nie mogą być wykorzystane przez Klienta ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody White Space Sp. z o. o.


X  Warunki potwierdzenia autentyczności

 1. Przez autentyczność obiektu należy rozumieć podanie jego autorstwa i jego prawidłowe datowanie. White Space Sp. z o. o. udziela gwarancji autentyczności obiektów prezentowanych w katalogu na okres roku od daty sprzedaży, wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy obiektu. Gwarancja powyższa nie obejmuje:
  1. kolejnych właścicieli obiektu, w tym również osób, które nabyły obiekt od bezpośredniego Nabywcy odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
  2. obiektu, którego autorstwa nie ustalono, tj. autorstwo jest domniemane lub trwa spór o autorstwo;
  3. obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty;
  4. obiektu którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów lub ekspertów;
  5. obiektu którego roczna data powstania podana w katalogu różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat; 
  6. obiektu w którego datowaniu prawidłowo określono stulecie jego powstania natomiast nieprawidłowo określono część tego stulecia, a także obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w sytuacji gdy obiekt okazał się starszy niż było to podane w opisie;
  7. obiektu którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne.


XI Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym od stanu wydania. White Space Sp. z o.o. przed wysyłką do Klienta sporządza stosowną dokumentację fotograficzną stanu wysyłanego obiektu.
 2. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: „świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą”  co oznacza, że zwrotowi nie podlegają dzieła sztuki wykonane „pod szczególne zamówienie Klienta”.
 3. Gdy konsument zwróci towar i złoży pisemną deklarację odstąpienia od umowy, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu oraz nastąpi zwrot pieniędzy na konto Klienta.
 4. White Space sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.


XII Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane będą według przepisów ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami (Kodeks cywilny) z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa White Space sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników White Space Sp. z o.o., którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; w celu jej identyfikacji wskazane jest podanie numeru zamówienia.
 4. Towar powinien być dostarczony do galerii osobiście lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej, w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.


XIII Postanowienia końcowe

 1. W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi w zakresie przeprowadzania aukcji, White Space Sp. z o. o. może wymagać od Klientów podania danych osobowych lub pozyskiwać takie dane od osób trzecich. White Space Sp. z o. o. jest uprawniona do przetwarzania danych Klientów w celach marketingowych. Zgadzając się na postanowienia Regulaminu sprzedaży, podając dane osobowe, Klient wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie do wyżej wymienionych celów.
 2. Regulamin sprzedaży wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami, w zakresie objętym jego regulacją.
 3. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie pod adresem White Space Sp. z o. o.  ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa. Powiadomienia adresowane do Klientów będą przesyłane pod ostatni wskazany przez Klienta adres do korespondencji.
 4. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu sprzedaży stałoby się nieważne, bezskuteczne bądź niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia wiążą strony, które w dobrej wierze przystąpią do negocjacji mających na celu zastąpienie postanowień nieważnych, bezskutecznych bądź niemożliwych do zastosowania.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
WHITE SPACE AUCTION
Contacto
WHITE SPACE AUCTION
Clientes que compraram as obras deste artista também compraram
keyboard_arrow_up
add